Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Tułowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Tułowicach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Skany dokumentów - które są niemożliwe do odczytania przez technologie wspomagające osoby niepełnosprawne.

2. Linki przenoszące użytkownika na zewnętrzne serwery - nie zawierają takich informacji.

Wynik analizy pod względem zgodności

ZS Tułowice - audyt dostępności.pdf - data dodania: 2020-11-24 00:00:00

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j. ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Wójtowicz, dostepnosc@tltulowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 427 70 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-10-27.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-29.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-130 Tułowice, ul. Zamkowa 1
Tel.: 77 46 00 153
Faks: 77 42 77 037
E-mail:
Strona internetowa: tltulowice.pl/nowa/

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://zstulowice.biuletyn.info.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Zespół w Tułowicach mieści się w 3 pawilonach szkolnych oraz w budynku internatu.
Pawilony szkolne położone są w Tułowicach przy ul. Zamkowej 1.
Do szkoły prowadzą trzy wejścia, wejście główne w pierwszym pawilonie, wejście przez łącznik od strony internatu oraz wejście przez pawilon z obiektami sportowymi – halą sportową i basenem). Wejście przez łącznik od strony internatu jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z miejsce do parkowania. Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma tylko w łączniku na parterze szkoły). Komunikacja pionowa utrudniona ze względu na brak podjazdów dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami.
Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na tablicy ogłoszeń w łączniku jest podany numer telefonu 77 42 77 036, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
Do budynku można wejścia z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
W budynkach szkolnych brak jest oznaczeń w alfabecie Braillea.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacja lub ich uratowanie w inny sposób – komunikaty dźwiękowe.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami jest zapewniona obsługa na parterze pierwszego pawilonu.
Budynek internatu położony jest w Tułowicach przy ul. Zamkowej 1C.
Wejście do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach).
Budynek nie posiada windy.
Do budynku można wejścia z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół w Tułowicach.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem telefonicznie 77 42 77 036, e-mail:  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.